Strona główna Biblioteka Galeria Studenci
  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Ełk : Budownictwo
Pomiń łącza nawigacji.

Kierunek: budownictwo

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Zajmuje się dość szeroko rozumianą inżynierią budowlaną. Jest to kierunek studiów adresowany do osób posiadających zainteresowania i predyspozycje techniczne.

Studia zaplanowane są w taki sposób, aby wyposażyć studentów w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, dzięki którym będą mogli w przyszłości sprostać wysokim wymogom stawianym współczesnej kadrze inżynierskiej. Studia poświęcone są opanowaniu wiedzy i kształceniu umiejętności w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Studenci zajmują się badaniem podstawowych materiałów budowlanych, wytrzymałości materiałów, posługiwania się instrumentami pomiarowymi, zasad rysunku technicznego, wymogów prawnych projektowania dróg, mostów czy budynków.

Naszymi atutami są:

 • Kierunek budownictwo uzyskał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny jakości kształcenia.
 • Uczelnia stwarza przyjazne warunki studiowania i nowoczesne metody kształcenia.
 • Po ukończeniu pierwszego roku studiów istnieje możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus i zaliczenie jednego semestru studiów w wybranym kraju. Na wyjazd taki zapewnione jest stypendium umożliwiające utrzymanie, a zdobyte doświadczenie jest przydatne w dalszej karierze zawodowej.
 • Położenie – Ełk to dogodne miejsce dojazdu, a Uczelnia położona jest w pięknej okolicy nad jeziorem.

Specjalności

plany studiów: studia niestacjonarne

Kształcenie w zakresie budownictwa ogólnego stwarza większe możliwości zatrudnienia, gdyż nadaje tym studiom charakter uniwersalny, co jest atutem na lokalnym rynku pracy.

Czas trwania studiów

 • Studia inżynierskie stacjonarne – 7 semestrów
 • Studia inżynierskie niestacjonarne – 8 semestrów

Sylwetka absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (o profilu praktycznym) na kierunku Budownictwo na podstawie zdobytej wiedzy, będzie przygotowany do podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie stosowania odpowiednich materiałów budowlanych, projektowania nieskomplikowanych obiektów mieszkalnych, komunalnych, przemysłowych i komunikacyjnych oraz decyzji dotyczących technologii ich realizacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. Będzie znał także podstawowe zasady określania wytrzymałości materiałów i konstrukcji oraz będzie umiał je wykorzystywać do budowania prostych modeli obliczeniowych będących podstawą podejmowania prawidłowych decyzji inżynierskich. Będzie umiał tworzyć i analizować rysunki techniczne, geodezyjne oraz kierować robotami na placu budowy. Będzie znał zasady określania czasu realizacji poszczególnych rodzajów robót, ich kosztów oraz efektywności nakładów inwestycyjnych. Będzie potrafił wykorzystywać nowoczesne techniki informatyczne do wspomagania projektowania obiektów i kierowania ich realizacją w terenie. Będzie mógł być odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i podległego mu zespołu na budowie. Będzie znał i potrafił stosować w praktyce przepisy prawa budowlanego. Będzie świadomy konieczności stałego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych oraz postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Absolwent będzie potrafił posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2 oraz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu budownictwa.

Absolwent uzyskuje podstawę do ubiegania się (po spełnieniu ustawowych wymagań) o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Absolwent będzie świadomy i przekonany o konieczności ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Będzie przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • aparacie inwestycyjnym przedsiębiorstw i instytucji,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych budownictwa,
 • biurach projektowych,
 • nadzorze budowlanym,
 • wytwórniach betonu i wytwórniach elementów budowlanych,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą,
 • kierowanej przez siebie firmie budowlanej.

Biuro rekrutacji WSFIZ w Ełku

 • 19-300 Ełk, ul. Grunwaldzka 1
 • Telefon: 087-621-80-98
 • Fax: 087-621-14-46
 • Email: elk.rekrutacja@wsfiz.edu.pl

Kontakt z dziekanatem

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel.85-678-58-46
fax 85-678-59-08
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku Filia w Ełku
ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk
tel.87-621-80-98
fax 87-621-14-46
Wydział Nauk Ekonomicznych w
Ostrowi Mazowieckiej
ul. Rubinkowskiego 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel.29-746-88-30
fax 29-746-88-36