Strona g��wna Biblioteka Galeria Studenci Mapa serwisu
  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Kierunek: europeistyka

1. S�owo Dziekana

Dziekan doc. dr Jerzy Paszkowski
Dziekan
doc. dr Jerzy Paszkowski
jerzy.paszkowski@wsfiz.edu.pl

Studia na kierunku europeistyka maj� charakter interdyscyplinarny. Ich celem jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji europejskich, spo�ecznej, politycznej i gospodarczej historii Europy, jej kultury i tradycji, prawa i ekonomii. Zdobyta wiedza umo�liwa zrozumienie proces�w integracji oraz wp�ywu tych proces�w na spo�ecze�stwa europejskie. Absolwenci kierunku poznaj� prawne i gospodarcze aspekty funkcjonowania Wsp�lnot Europejskich. B�d� przygotowani do pracy w administracji pa�stwowej i samorz�dowej, organach Wsp�lnot Europejskich, instytucjach krajowych i mi�dzynarodowych zajmuj�cych si� problematyk� europejsk�, przedsi�biorstwach dzia�aj�cych na rynku europejskim, edukacji, plac�wkach kulturalnych, wydawnictwach i �rodkach masowego przekazu.

Kszta�cenie prowadzone jest przy wykorzystaniu aktywizuj�cych metod nauczania. Uczelnia posiada bibliotek� o zasobach ponad 60 tys. wolumin�w pozycji ksi��kowych w j�zyku polskim i j�zykach obcych oraz czytelni� z dost�pem on-line do kilku tysi�cy tytu��w czasopism krajowych i zagranicznych. Pracownie komputerowe oraz komputery w salach dydaktycznych, administracji i kawiarence internetowej s� pod��czone �wiat�owodowo do internetu.

2. Opis kierunku

Europeistyka to nawi�zuj�cy do wyzwa� wsp�czesnych i przysz�ych kierunek, kt�rego ide� przewodni� jest ukszta�towanie specjalist�w posiadaj�cych niezb�dn� sprawno�� zrozumienia politycznych, spo�ecznych, prawnych i ekonomicznych aspekt�w dzia�ania Unii Europejskiej oraz ich w�a�ciwego zdyskontowania, co powinno w perspektywie przynie�� korzy�� przede wszystkim absolwentom kierunku jak i krajowi, a tak�e w konsekwencji powszechnym strukturom zjednoczonej Europy. Absolwenci pozyskuj� wiedz� przygotowuj�c� do podj�cia pracy w administracji publicznej (w tym rz�dowej i samorz�dowej) oraz w prywatnych oraz publicznych instytucjach o charakterze ekonomicznym, kulturalnym, medialnym i politologicznym, operuj�cych na terenie krajowym czy europejskim, a szczeg�lnie wsp�pracuj�cych z poszczeg�lnymi krajami Unii Europejskiej. Studenci nabywaj� umiej�tno�ci dotycz�ce gospodarczych, socjologicznych i kulturowych uwarunkowa� procesu integracji europejskiej, struktur instytucji Unii Europejskiej, r�norakich aspekt�w funkcjonowania Wsp�lnot, a szczeg�lnie marketingu realizowanego w warunkach unijnych oraz zarz�dzania funduszami UE. Wiedza ta jest ubogacona o zakres obejmuj�cy stosunki mi�dzynarodowe, nauk� o pa�stwie i prawie, czy politologi�.

2.1 Studia I stopnia

Studia I stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym trwaj� 3 lata

Sylwetka absolwenta

Studia przygotowuj� do pracy w administracji rz�dowej i samorz�dowej, instytucjach i organizacjach krajowych oraz mi�dzynarodowych, organach Wsp�lnot Europejskich wsp�pracuj�cych tak�e w przedsi�biorstwach wsp�pracuj�cych krajami Unii Europejskiej. Absolwent zna histori� Europy, uwarunkowania jej integracji oraz genez� powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Uko�czenie studi�w umo�liwia zrozumienie i analiz� proces�w spo�ecznych i politycznych, dokonuj�cych si� w skali globalnej, regionalnej, pa�stwowej i lokalnej.

Specjalności:

Dostępne również specjalności z innych kierunków studiów:
 

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Prawo europejskie
 • Nauka o polityce
 • Spo�ecze�stwa i kultury Europy
 • Systemy polityczne pa�stw europejskich
 • Historia spo�eczna Europy
 • Integracja europejska
 • Instytucje i procesy decyzyjne Unii Europejskiej
 • Polityki wsp�lnotowe
 • Usytuowanie i rola Europy w stosunkach mi�dzynarodowych
 • Usytuowanie i rola Polski w Europie

3. Kontakt z Dziekanatem:

 • e-mail:zim@wsfiz.edu.pl
 • ul.Ciep�a 40, budynek "B" pok�j 123
 • tel. 085-678-58-36, 085-678-58-35
 • fax: 085-678-58-87
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania
w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
tel. 085-678-58-46
fax 085-678-59-08
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania
w Bia�ymstoku Filia w E�ku
ul. Grunwaldzka 1, 19-300 E�k
tel. 087-621-80-98
fax 087-621-14-46
Wydzia� Nauk Ekonomicznych w
Ostrowi Mazowieckiej
ul. R�a�ska 5, 07-300 Ostr�w Mazowiecka
tel. 029-746-88-30
fax. 029-746 88 34