Strona główna Biblioteka Galeria Studenci
  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Białystok : Finanse i rachunkowość
Pomiń łącza nawigacji.

Kierunek: finanse i rachunkowość

1. Słowo Dziekana

Aktualnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych WSFiZ w Białymstoku prowadzone są następujące kierunki studiów:

  • zarządzanie,
  • finanse i rachunkowość,
  • gospodarka przestrzenna,
  • filologia.

Celem kształcenia na naszych kierunkach studiów jest przygotowanie specjalistów, którzy mogą: objąć stanowisko kierownicze średniego i wyższego szczebla zarządzania, realizować samodzielne funkcje wykonawcze, rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek. Absolwenci uzyskują solidne podstawy teoretyczne we wszystkich dziedzinach zarządzania i praktyczną wiedzę możliwą do bezpośredniego wykorzystania w działalności gospodarczej. Nabierają umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania konkretnych problemów w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz instytucjach sfery okołobiznesowej.

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a absolwenci studiów inżynierskich– dodatkowo wiedzę o charakterze technicznym. Jest to jedyna tego typu forma kształcenia w Polsce północno-wschodniej. Absolwenci mogą być członkami Izby Urbanistów, a także mają możliwość udziału w pracach projektowych związanych z planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym.

Kształcenie studentów prowadzone jest przy wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania, które sprzyjają wyrabianiu praktycznych umiejętności takich jak: pozyskiwanie i analizowanie informacji, rozwiązywanie problemów, indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji, kierowanie zespołem, planowanie, organizowanie, kontrolowanie działań, prowadzenie negocjacji, komunikowanie się. Rezultatem nauczania języków obcych na wszystkich kierunkach prowadzonych w WSFiZ w Białymstoku jest zdolność posługiwania się swobodnie przynajmniej jednym językiem obcym. Poza tym studia kształtują postawy nakierowane na przejawianie przedsiębiorczości i kreatywności w swoim miejscu pracy, dalszego samokształcenia przy uwzględnieniu wysokich standardów etyki zawodowej.

2. Opis kierunku

Studia I stopnia: 3 lata

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz rozumie mechanizm działania gospodarki rynkowej; potrafi zidentyfikować przyczyny i skutki występowania określonych zjawisk gospodarczych w skali makro- i mikroekonomicznej. Absolwent tego kierunku zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, banków i innych instytucji finansowych, posiada również umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotów gospodarczych; potrafi pozyskiwać niezbędne do tych celów materiały źródłowe. Absolwent posiada umiejętność prowadzenia ewidencji procesów gospodarczych w różnych jednostkach, a także zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do pracy w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach różnych branż, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalności:

  • rachunkowość i system podatkowy
  • bankowość
  • informatyka w zarządzaniu, finansach i rachunkowości

Plan studiów: studia niestacjonarne, studia stacjonarne

Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne – 2 lata

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość posiada pogłębianą – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Posiada on umiejętność zarządzania ryzykiem występującym zarówno na rynku finansowym jak i na innych rynkach. Jest przygotowany do przeprowadzania różnego rodzaju analiz oraz podejmowania na tej podstawie decyzji a także do prowadzenia działalności doradczej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia się i jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach III stopnia. Może on podejmować pracę w instytucjach finansowych – bankach, funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych, przedsiębiorstwach maklerskich a także w działach finansowych i rachunkowych przedsiębiorstw oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Specjalności:

Plan studiów: studia niestacjonarne, studia stacjonarne

Biuro rekrutacji WSFiZ w Białymstoku

Kontakt z Dziekanatem

  • e-mail:dziekanat@wsfiz.edu.pl
  • ul.Ciepła 40, budynek "B" pokój 123
  • tel. 85-67-85-887, 85-67-85-836, 85-67-85-914
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel.85-678-58-46
fax 85-678-59-08
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku Filia w Ełku
ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk
tel.87-621-80-98
fax 87-621-14-46
Wydział Nauk Ekonomicznych w
Ostrowi Mazowieckiej
ul. Rubinkowskiego 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel.29-746-88-30
fax 29-746-88-36