Strona g��wna Biblioteka Galeria Studenci Mapa serwisu
  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Kierunek: politologia

1. S�owo Dziekana

Dziekan: dr Zofia Trancygier-Koczuk

Politologia w Wy�szej Szkole Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku to kierunek studi�w, kt�ry za swoj� dewiz� uznaje nierozerwalno�� teorii i praktyki, wiedzy i umiej�tno�ci jej zastosowania. We wsp�czesnym �wiecie, w �wiecie coraz szybciej dokonuj�cych si� zmian na wszystkich poziomach globalizuj�cej si� rzeczywisto�ci, bardzo cz�sto trudno zrozumie� r�norodne wydarzenia; nie�atwo dostrzec ich wzajemne zwi�zki oraz ich wp�yw na codzienne �ycie spo�ecze�stw i pojedynczych ludzi. Wiedza politologiczna, socjologiczna, filozoficzna, psychologiczna oraz do�wiadczenie zawodowe oferowane przez naszych wyk�adowc�w pozwoli zrozumie� te wszystkie skomplikowane zale�no�ci, kt�re rz�dz� dzisiejszym �wiatem. Ide� nasz� jest bowiem prze�wiadczenie zrozumienia rzeczywisto�ci wsp�czesnej, a co za tym idzie - umiej�tno�� rozpoznawania problem�w i ich rozwi�zywania oraz zdolno�� wykorzystywania tych walor�w w praktyce zawodowej.

2. Opis kierunku

Program studi�w na kierunku POLITOLOGIA zapewnia absolwentom wykszta�cenie na poziomie wy�szym, usystematyzowan� wiedz� z zakresu klasycznych przedmiot�w politologicznych oraz wiedz� i praktyk� w obszarze wybranej specjalno�ci. Osoba ko�cz�ca POLITOLOGI� nab�dzie umiej�tno�ci praktyczne zwi�zane z przysz�� prac� zawodow� � doradcy, analityka, eksperta � w instytucjach publicznych i prywatnych.

Zobacz

2.1 Studia I stopnia

Czas trwania studi�w:

Studia stacjonarne (dzienne)- 3 lata, 6 semestr�w

Studia niestacjonarne(zaoczne) - 3 lata , 6 semestr�w

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku politologia posiada umiej�tno�� analizowania i podejmowania decyzji politycznych, gromadzenia i hierarchizowania informacji, dokonywania samodzielnej analizy zjawisk oraz proces�w zachodz�cych w �yciu publicznym. Studia wyposa�aj� studenta w usystematyzowan� wiedz� z zakresu klasycznych przedmiot�w politologicznych oraz wiedz� teoretyczn� i praktyczn� w obszarze wybranej specjalno�ci. Absolwent rozumie mechanizmy i zjawiska polityczne, potrafi oceni� programy i has�a funkcjonuj�ce w sferze polityki oraz orientuje si� w sposobie dzia�ania demokratycznych mechanizm�w w pa�stwie. Ponadto wyr�nia si� wiedz� historyczn�, socjologiczn� i filozoficzn� oraz znajomo�ci� problem�w wsp�czesnego �wiata, kt�re to umo�liwiaj� mu podj�cie studi�w magisterskich uzupe�niaj�cych w dziedzinie nauk spo�ecznych. Zakres zdobytej wiedzy, umiej�tno�ci nabyte w trakcie akademickich zaj�� i praktyk poza Uczelni�, daj� Absolwentowi rzetelne kwalifikacje zawodowe do podj�cia pracy w instytucjach �ycia publicznego: urz�dach pa�stwowych i samorz�dowych, agencjach rz�dowych i regionalnych, fundacjach, organizacjach pozarz�dowych, lokalnych mediach.

Specjalności:

Dostępne również specjalności z innych kierunków studiów:
 

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:

 • J�zyk obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Psychologia
 • Filozofia
 • Ochrona w�asno�ci intelektualnej
 • Technologia informacyjna
 • Nauka o polityce
 • Historia my�li politycznej
 • Wsp�czesne systemy polityczne
 • Wst�p do nauki o pa�stwie i prawie
 • Historia polityczna Polski XX wieku
 • Najnowsza historia polityczna Europy i �wiata
 • Integracja europejska
 • Partie polityczne i systemy partyjne
 • Stosunki mi�dzynarodowe
 • Samorz�d i polityka lokalna
 • Polityka gospodarcza i spo�eczna
 • Statystyka opisowa
 • Podstawy zarz�dzania
 • Nauka o organizacji
 • Marketing polityczny
 • Administracja publiczna
 • System polityczny RP
 • Demografia
 • Metody pisania prac dyplomowych

3. Kontakt z Dziekanatem:

Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania
w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
tel. 085-678-58-46
fax 085-678-59-08
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania
w Bia�ymstoku Filia w E�ku
ul. Grunwaldzka 1, 19-300 E�k
tel. 087-621-80-98
fax 087-621-14-46
Wydzia� Nauk Ekonomicznych w
Ostrowi Mazowieckiej
ul. R�a�ska 5, 07-300 Ostr�w Mazowiecka
tel. 029-746-88-30
fax. 029-746 88 34