Kierunek studiów

Dane osobowe

Prosimy NIE wypełniać formularza DRUKOWANYMI literami. Dziękujemy! (zobacz przykłady)

jan, kowalski, białystok - nieprawidłowo
JAN, KOWALSKI, BIAŁYSTOK - nieprawidłowo
Jan, Kowalski, Białystok - prawidłowo

 
 
 

Data i miejsce urodzenia

   
  Należy wpisać tak jak w dokumencie tożsamości

Dokument tożsamości

 
 
     

Adres zamieszkania

 
 
 
 

(jeśli jest inny niż zamieszkania)

Adres do korespondencji

Dane do kontaktu

 
 

Ukończone studia wyższe

Dyplom ukończenia studiów

 

Wybór języka obcego na studia

O uczelni

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o tym, że:

  • administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,
  • celem zbierania przez administratora danych osobowych jest prowadzenie prawidłowej obsługi procesów rekrutacji i dydaktycznego,
  • mam prawo wglądu do swoich danych osobowych ich poprawiania i uzupełniania zgodnie ze stanem aktualnym.

Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku (pełna wersja)

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Program studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku (pełna wersja)

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Uchwałą w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku (pełna wersja)

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Instrukcją finansową w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku (pełna wersja)

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku (pełna wersja)