Kierunek studiów

Dane osobowe

Prosimy NIE wypełniać formularza WIELKIMI literami. Dziękujemy! (zobacz przykłady)

jan, kowalski, białystok - nieprawidłowo
JAN, KOWALSKI, BIAŁYSTOK - nieprawidłowo
Jan, Kowalski, Białystok - prawidłowo

 
 
 

Data i miejsce urodzenia

   
  Należy wpisać tak jak w dokumencie tożsamości

Dokument tożsamości

 
 
     

Adres zamieszkania

 
 
 
 

(jeśli jest inny niż zamieszkania)

Adres do korespondencji

Dane do kontaktu

 
 

Ukończone studia wyższe

Dyplom ukończenia studiów

 

Wybór języka obcego na studia

Warunkiem utworzenia grupy językowej jest zebranie min. 20 osób.

O uczelni

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji na studia we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku.
Oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o tym, że:

 • administratorem moich danych osobowych jest Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,
 • celem zbierania przez administratora danych osobowych jest prowadzenie prawidłowej obsługi procesów rekrutacji i dydaktycznego,
 • mam prawo wglądu do swoich danych osobowych ich poprawiania i uzupełniania zgodnie ze stanem aktualnym.

Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

Oświadczam, że zapoznałem(-łam) się z klauzulą informacyjną w sprawie rekrutacji na studia oraz uczenia się na studiach wyższych

Zapoznaj się z pełną treścią klauzuli

Zgodnie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, adres e-mail: kancelaria.rektorat@wans.edu.pl, tel.: 85 67 85 823;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk stosowanych w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, adres e-mail: iod@wans.edu.pl, tel. 85 67 85 851;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji procesu rekrutacji na studia wyższe oraz uczenia się na studiach wyższych, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),
  2. przygotowania i wydania dyplomu ukonczenia studiów wyższych,
  3. rachunkowości i rozliczeń podatkowych,
  4. windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń,
  5. generowania statystyk,
  6. archiwizacji;
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,
  3. Minister Edukacji i Nauki, który prowadzi System Informacji o Szkolnictwie Wyższym w Ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” zwany dalej „Systemem POL-on”;
 5. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej;
 6. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat w zasobach archiwalnych Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku, a w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym w Ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”, zwanym Systemem POL-on przez okres 20 lat; w przypadku kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów Uczelnia przechowuje kopie dokumentów przez 6 miesięcy;
 8. posiadają Państwo prawo żądania od Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 22 531 03 01, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji procesu rekrutacji na studia i uczenia się na studiach wyższych.
 

Oświadczam, że zapoznałem(-łam) się z Uchwałą Nr 1 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 10 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku na rok akademicki 2024/2025 (pełna wersja);

 

Oświadczam, że zapoznałem(-łam) się z Regulaminem Studiów we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku (pełna wersja);

 

Oświadczam, że zapoznałem(-łam) się z Programem studiów wybranego przeze mnie kierunku studiów wyższych (pełna wersja);

 

Oświadczam, że zapoznałem(-łam) się z Regulaminem finansowym na rok akademicki 2024/2025 dla kandydatów na studia i studentów we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku (pełna wersja);